VNG Homepage

Besluit 'Wlz-indiceerbaren': gevolgen voor gemeenten

Het kabinet besloot onlangs dat 14.000 AWBZ-cliënten gebruik kunnen maken van het Wlz-overgangsrecht. Tot voor kort zou de zorg voor 10.000 van deze cliënten worden bekostigd via de Wmo 2015, de Jeugdwet en/of de Zvw. Het besluit heeft dan ook grote gevolgen voor gemeenten.

Chatsessie lagere regelgeving Participatiewet

Dinsdag 4 november kunt u meedoen aan een chatsessie over de lagere regelgeving bij de Participatiewet. De sessie is bedoeld om gemeenteambtenaren te helpen bij hun vragen over de onlangs gepubliceerde regelgeving.

Bijeenkomst nieuw verdeelmodel Wmo

De VNG houdt maandag 3 november een bijeenkomst over de het nieuwe verdeelmodel Wmo. Ontwikkelaar AEF geeft een toelichting op de werking en beantwoordt vragen.

Raad op Zaterdag in 's-Hertogenbosch

Zaterdag 22 november houden het VNG Raadsledenprogramma en het Actieprogramma Lokaal Bestuur het raadsledencongres Raad op Zaterdag. U kunt verschillende workshops volgen over actuele thema's zoals de decentralisaties, financiën en samenwerken.

Chatsessie voor juridische vragen over de Wmo 2015

Heeft u vragen over de modelverordening voor de Wmo 2015? Bent u bezig met nadere regelgeving en wilt u iets voorleggen aan een jurist van de VNG? Wilt u snel antwoord?

Terugblik VNG-cie. Bestuur en Veiligheid 9 oktober

De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid was 9 oktober weer in vergadering bijeen. Belangrijkste onderwerpen op de agenda: de actuele ontwikkelingen rondom de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) openbare ruimte en het Actieprogramma Aanpak Jihadisme en Radicalisering. 

Arbeidsmarktregio’s krijgen 35 miljoen euro voor invoering Participatiewet

Staatssecretaris Klijnsma van SZW stelt € 35 miljoen extra beschikbaar voor de invoering van de Participatiewet. Het geld is bedoeld voor de inrichting van de 35 regionale Werkbedrijven. De VNG is blij dat de staatssecretaris hiermee gehoor geeft aan de oproep van de VNG om extra geld beschikbaar te stellen voor de opstartfase.

Opmerkingen bij begroting ministerie van Infrastructuur en Milieu

Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). De VNG heeft op vier onderdelen opmerkingen over deze begroting, namelijk op de omgevingswet, de afvalstoffenbelasting, bodemsanering, en verkeer en vervoer.

Decentralisaties Sociaal Domein