VNG Homepage

Wat gemeenten vragen voor een succesvolle Wmo 2015

Een succesvolle nieuwe Wmo betekent dat kwetsbare burgers kunnen rekenen op steun van hun gemeente bij het zo zelfstandig mogelijk inrichten van hun leven. De Wmo 2015 maakt deel uit van de hervormingen in de zorg, die brengen veel onzekerheid met zich mee: dat verplicht tot grote zorgvuldigheid.

VNG wijst initiatief-wetsvoorstellen betaald parkeren per minuut af

De VNG zet vraagtekens bij nut en noodzaak van beide wetsvoorstellen. De VNG verzoekt Attje Kuiken, PvdA-kamerlid en initiatiefneemster van de wetsvoorstellen, daarom deze in te trekken.

Nog geen duidelijkheid over verdeelmodel bijstandsuitkeringen

Gemeenten hebben vorige week met staatssecretaris Klijnsma overlegd over een nieuw verdeelmodel voor het geld dat gemeente krijgen voor bijstandsuitkeringen. Tijdens dat gesprek bleek dat gemeenten en SZW een verschillende keuze maken. In een interview met Binnenlands Bestuur van 20 april 2014 motiveert Jan Jaap de Haan, wethouder in Leiden en lid van de VNG-commissie Werk en Inkomen, de keuze van gemeenten.

Financiële voorwaarden nieuwe Wmo sterk verbeterd

De VNG is positief over het resultaat van het begrotingsoverleg over de langdurige zorg. Het bedrag van € 195 miljoen extra voor de Wmo in 2015 geeft gemeenten een stevige basis om de overgangsrechten van AWBZ-cliënten op te vangen.

Regieberaad Jeugd: transitiemanagers werken aan zachte landing

Met nog ruim acht maanden voor de boeg werken gemeenten non-stop aan een goede transitie. Zij gaan voor zorgvuldigheid en zekerheid bij de decentralisatie van de jeugdhulp. De transitiemanagers van de 42 regio’s zoeken samen in het Regieberaad Implementatie Jeugd naar oplossingen voor een zachte landing.

Deze week in VNG Magazine: Mansveld houdt vast aan raamovereenkomst verpakkingen

Nu de kwestie van het mogelijk vrijgeven van statiegeld op grote PET-flessen opnieuw opspeelt, houdt staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu onverkort vast aan de raamovereenkomst verpakkingen.

Wet langdurige zorg: VNG-standpunt

Heldere toegangscriteria en zo min mogelijk afbakeningsvraagstukken met de Wmo: dat is de kern van het VNG-standpunt over de Wet langdurige zorg (Wlz), verwoord in een position paper (opgesteld met oog op een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer).

VNG op hoofdlijnen akkoord met groot onderhoud gemeentefonds

De VNG ziet het belang van het uitvoeren van groot onderhoud van het gemeentefonds 2015. Wij stemmen daarom in met het voorstel van minister Plasterk hierover. Maar, we plaatsen wel enkele belangrijke kanttekeningen. Dit staat in onze brief als reactie op een verzoek tot consultatie van de minister.

Gesprekken over de nieuwe Wmo

'Wij snakken naar de kansen die de decentralisaties ons bieden.'
Janny Bakker, gemeente Huizen

 • Train-de-trainerworkshop over horizontale verantwoording

  24 april 2014

  Horizontale verantwoording en de controlerende rol van de raad staat nu, na de gemeenteraadsverkiezingen, weer in het licht. Hoe gaat uw gemeenteraad om met deze taken? Hoe wordt er samengewerkt met het college? En welke rol speelt u daarin? Om griffiers en griffiemedewerkers te ondersteunen bij het inwerken van de nieuwe raad, bieden KING en VNG een kosteloze workshop over dit thema.

 • Masterclass decentralisaties voor raadsleden (Zeeland)

  7 mei 2014

  Hoe kunnen raadsleden en griffiers zich voorbereiden op de nieuwe en omvangrijke taken in het sociaal domein? De masterclass van de VNG Academie helpt u op weg.

 • Bijeenkomst: Integriteit op snijvlak overheid en samenleving

  8 mei 2014

  Het vertrouwen van de burger hangt samen met het integer handelen van de gemeente. Waar zitten eventuele nieuwe (integriteits)risico's? Waar de kansen? Deze vragen staan centraal in de VNG bijeenkomst op donderdag 8 mei van 16.00-18.00 uur met VNG-directieraadvoorzitter Jantine Kriens, Femke Halsema, Klaartje Peters en Ineke Smidt. Wethouders, burgemeesters en raadsleden zijn van harte welkom.

 • Regiobijeenkomst Woningmarkt (Zwolle)

  13 mei 2014

  De bijeenkomst kent een informele sfeer waarbij kennisdeling en netwerken centraal staat. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte met ontwikkeling woningmarkt in vogelvlucht en 4 workshops over: wetgeving (Novelle), grondbeleid, Wonen, zorg en maatschappelijk vastgoed en betaalbaarheid.

  Albert Smit, wethouder Assen schets de regionale ontwikkeling woningmarkt in vogelvlucht.

 • Masterclass decentralisaties voor raadsleden (Noord-Brabant)

  14 mei 2014

  Hoe kunnen raadsleden en griffiers zich voorbereiden op de nieuwe en omvangrijke taken in het sociaal domein? De masterclass van de VNG Academie helpt u op weg.

 • Regiobijeenkomst Woningmarkt (Eindhoven)

  15 mei 2014

  De bijeenkomst kent een informele sfeer waarbij kennisdeling en netwerken centraal staat. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte met ontwikkeling woningmarkt in vogelvlucht en 4 workshops over: wetgeving (Novelle), grondbeleid, Wonen, zorg en maatschappelijk vastgoed en betaalbaarheid.

  Ina Adema, burgemeester Veghel, schetst de regionale ontwikkeling woningmarkt.