VNG Homepage

Schouder aan schouder: boa en politie

Theo Weterings, burgemeester van Haarlemmermeer en voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid, hield op de Dag van de Boa (17 november) een toespraak over de samenwerking tussen boa en politie.

Ledenraadpleging Informatievoorziening Sociaal Domein

Het VNG-bestuur laat via een ledenraadpleging nagaan of gemeenten akkoord zijn met een eenmalige uitname uit het gemeentefonds voor het programma VISD 2.0. Dit VNG-programma ondersteunt het informatiebeleid in het sociaal domein.

Mantelzorgondersteuning de basis: aandachtspunten

Wat zegt de Wmo 2015 over mantelzorg? Wat is de rol van gemeenten? Welke aanbevelingen geven deskundigen? De notitie 'Mantelzorg is de basis' geeft aandachtspunten voor lokaal mantelzorgbeleid.

Tweede Kamer stemt in met Wetsvoorstel Taaleis in Participatiewet

De Tweede Kamer heeft 18 november ingestemd met het Wetsvoorstel Taaleis in de Participatiewet. De VVD, PvdA, CDA, PVV en SGP hebben voor de wet gestemd. D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie waren tegen. Alle moties en amendementen zijn verworpen.

Terugblik VNG-cie. Bestuur en Veiligheid 12 & 13 november

Ontwikkeling lokaal bestuur en eerste overheid, Openbare orde en veiligheid en recht, Rechtsstatelijkheid en juridische kwaliteitszorg. Dat zijn de drie hoofdthema's op de strategische meerjarenagenda van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid.

Stand van zaken Informatieveiligheid: Van ‘ja zeggen’ naar ‘ja doen’

Gemeenten werken hard aan de informatieveiligheid binnen hun organisatie. Tegelijkertijd is er nog steeds een weg te gaan. De VNG roept haar leden op verder invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid hiervoor in een ledenbrief.

Collectieve ondersteuning uitvoeringskracht decentralisaties geborgd

Gemeenten stemmen in met uitnames uit het gemeentefonds. Daarmee borgen zij dat collectieve functies, vooral op het gebied van de decentralisaties, via de VNG worden uitgevoerd.

Gemeenten stemmen in met visietraject 'Gemeente2020'

Wat zijn onze antwoorden als gemeenten op ontwikkelingen in de samenleving? En hoe kunnen we meer agendasettend zijn vanuit de kracht van de lokale overheid, dicht bij inwoners? De gemeenten gaan met elkaar voor juni 2015 een strategische agenda opstellen. Dat heeft de Algemene Ledenvergadering besloten.