VNG Homepage

Nieuwe Europese Subsidiewijzer beschikbaar

De nieuwe Europese Subsidiewijzer van de VNG is gepubliceerd! Burgemeester Bolsius (Amersfoort) nam op 30 september het eerste exemplaar in ontvangst tijdens een bijeenkomsten van het EU Ambtenarennetwerk van de VNG.

Taakstelling huisvesting asielzoekers 2015 bekend

Het aantal vergunninghouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) dat gemeenten in de eerste helft van 2015 naar verwachting moeten huisvesten, bedraagt 14.000 personen. Dit betekent meer dan een verdubbeling van het huidig aantal te huisvesten vergunninghouders.

Bijstandsbudgetten voor gemeenten bekend

De budgetten die gemeenten vanaf 2015 krijgen voor het uitkeren van de bijstand en de loonkostensubsidie zijn gepubliceerd op Gemeenteloket SZW. Het budget voor bijstandsuitkeringen wordt met de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015 op een nieuwe manier verdeeld.

Bijna alle gemeenten halen deadline Wmo

Het ANP bericht dat het de meeste gemeenten (79 %) lukt om vóór 1 oktober de contracten rond te krijgen voor zorg die inwoners op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen krijgen.

Deze week in VNG Magazine: ‘Ontwikkelrecht’ voor alle peuters

Vanaf 2016 zouden alle peuters tussen tweeënhalf en vier jaar minimaal twee dagdelen per week in een voorschoolse voorziening terecht moeten kunnen.

Garanties voor continuïteit bovenregionale jeugdhulp

Vandaag sprak de VNG-commissie Jeugd over de te nemen stappen in het regionale inkoopproces van specifieke functies Jeugdhulp. Zoals bekend, moeten gemeenten voor 1 november dit soort hulp voor kinderen en gezinnen (beperkte 'lijstspecifieke functies') bovenregionaal inkopen.

Financiële positie gemeenten in actuele kengetallen

Wat is de financiële positie van gemeenten? De VNG heeft het op een rij gezet met actuele kengetallen van alle gemeenten. De kengetallen zijn gebaseerd op de gemeentelijke jaarstukken 2013 en geven daarmee een actueel beeld.

VNG reactie op tussenrapportage Commissie Geluk

Passende hulp bieden aan kinderen, jongeren en hun opvoeders. Dat is de opdracht voor 2015 aan gemeenten. Met alle branches en het Rijk werken gemeenten samen door aan de verantwoorde transitie. De Commissie Geluk (TSJ) heeft een aantal knelpunten benoemd, waar momenteel non-stop aan gewerkt wordt.

OTD: snel hulp bij decentralisaties!