VNG Homepage

Actuele zorgen over decentralisaties: brief aan Kamer

Wordt iedereen op tijd geïnformeerd? Is de continuïteit van cliëntondersteuning geborgd? Mogen gemeenten huishoudelijke hulp afschaffen, en in welke mate is dat eigenlijk aan de orde? Hoe verlopen de voorbereidingen op het pgb-trekkingsrecht?

VNG voorstander van wetsvoorstel tegen misbruik Wob

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties diende op 10 december een wetsvoorstel met maatregelen om het misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur tegen te gaan. De VNG is voorstander van een snelle invoering van dit wetsvoorstel en roept de Tweede Kamer dan ook op het zo spoedig mogelijk te behandelen. 

Afspraken over vergoeding inzameling drankenkartons

De onderhandelingen tussen VNG en Afvalfonds hebben geleid tot afspraken voor de komende 3 jaar over de vergoeding voor het inzamelen, verwerken en vermarkten van drankenkartons door gemeenten. Er is eenzijdig een vergoeding vastgesteld op  €398 per ton.

Btw regels voor uitgifte grond in erfpacht aangepast

Met ingang van 1 januari 2015 wijzigen de btw regels voor eeuwigdurende zakelijke rechten, zoals het recht van erfpacht, op onroerende zaken. Deze wijziging heeft onder meer gevolgen voor erfpachttransacties waarbij het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd wordt gevestigd.

Decembercirculaire Gemeentefonds 2014

Vorige week is de Decembercirculaire Gemeentefonds 2014 verschenen. De decembercirculaire bevat informatie over de gemeentefondsuitkeringen over 2014. Hieronder een paar punten uit de decembercirculaire die belangrijk zijn voor gemeenten.

Aanmelden tijdelijke voorziening nabestaandenpensioen vóór 31 december 2014

Vanaf 1 januari is voor het salaris boven € 100.000 fiscaal gefaciliteerd pensioen opbouwen niet meer mogelijk. Deze ‘aftopping’ geldt voor het op te bouwen ouderdomspensioen en voor het nabestaandenpensioen. Overlijdt een werknemer met een inkomen hoger dan € 100.000 na 31 december 2014? Dan kan het nabestaandenpensioen fors lager zijn. De VNG heeft afspraken met Loyalis gemaakt over een tijdelijke voorziening hiervoor. Aanmelden voor door deze voorziening kan tot 31 december 2014.

VNG reactie op eindrapport Commissie-Geluk

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd presenteert vandaag haar eindrapportage. De VNG ziet het rapport als inspirerende voorzet tot een zich steeds vernieuwende jeugdhulp. Wij zijn de commissie zeer erkentelijk voor haar grote betrokkenheid.

Quotumwet aangenomen, doelgroep verbreed

De Tweede Kamer heeft 16 december met met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (BQA). Dit voorstel regelt hoe gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd.