VNG Homepage

Begroting 2015 is opmaat naar nieuwe verhouding Rijk-gemeenten

Het gemeentefonds wordt anderhalf keer zo groot als nu; er komt bijna € 8 miljard bij voor nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. De Miljoenennota 2015 laat in heldere cijfers zien dat we aan de vooravond staan van een omvangrijke decentralisatie van taken van het Rijk en provincies naar gemeenten.

Nieuwe video’s voor raadsleden!

Speciaal voor raadsleden is een nieuwe serie informatieve video’s gemaakt over verschillende actuele onderwerpen. Deze zijn geplaatst bij de eerdere reeks video’s op www.vng.nl/raadsleden.

Novelle Herziening woningwet half jaar uitgesteld

De Novelle van minister Blok zal zeker niet per 1 januari 2015 worden ingevoerd. Eerder had de Tweede Kamer al aangegeven met behandeling van de Novelle te willen wachten totdat het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties is gepubliceerd.

Goed nieuws: kabinet gaat uitbreiding lokaal belastinggebied onderzoeken

Staatssecretaris Wiebes van Financiën en minister Plasterk van BZK gaan onderzoek doen naar uitbreiding van het lokaal belastinggebied. Dat is goed nieuws, want de VNG pleit al lange tijd voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van gemeenten.

VNG bekrachtigt Cao Gemeenten 2013-2015

Het bestuur van de VNG heeft op 11 september de Cao Gemeenten 2013-2015 bekrachtigd. De VNG kreeg 157 reacties op de ledenraadpleging. 98% van de gemeenten stemden in met het akkoord.

Rijk wil afvaldumpers, wildplassers en foutparkeerders opnieuw vrij spel geven

Vanaf volgend jaar kunnen inwoners meer overlast ervaren van verloederende buurten. De oorzaak? Het Rijk wil stoppen met de vergoeding die gemeenten krijgen voor de aanpak van overlast, verloedering en asociaal parkeergedrag.

Gemeenten akkoord met vergoeding kunststofafval

De gemeenten hebben ingestemd met de vergoeding voor kunststofafval. In 2015 krijgen gemeenten voor het inzamelen en sorteren 817 euro per ton, mits het afgeleverde materiaal aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. De vergoeding neemt in de loop van de tijd per jaar af.

Rekenmodel berekent uw personeelsformatie voor jeugd

Veel gemeenten vragen zich af hoeveel formatie binnen hun organisatie nodig is om de nieuwe jeugdtaken uit te voeren. Denk aan taken als beleidsontwikkeling, inkoop, contractmanagement en toegang. Het OTD publiceerde zojuist een handig rekenmodel ‘Formatie nieuwe jeugdtaken’.

OTD: snel hulp bij decentralisaties!