VNG Homepage

De Gemeente 2020: Flevoland, Drenthe en Utrecht aan zet

Na de Zeeuwse aftrap geven gemeenten uit Flevoland, Drenthe en Utrecht de komende tijd hun visie op de gemeente in 2020. De bijeenkomsten zijn onderdeel van een reeks die de VNG samen met provinciale afdelingen organiseert.

VNG-werkgroep inventariseert oplossingen softdrugsproblemen

Al jaren vragen gemeenten aandacht voor problemen bij de uitvoering van cannabisbeleid. Criminaliteit gerelateerd aan softdrugs zet de leefbaarheid en veiligheid in gemeenten onder druk. De verkoop van cannabis wordt gedoogd, maar controle op kwaliteit is er niet.

Onderneem actie bij overgangscliënten met laag zzp!

herhaald bericht - Thuiswonende cliënten met AWBZ-indicatie 'zorg met verblijf' gingen per 1 januari over naar de Wlz. Voor cliënten met een hoog zorgzwaartepakket verandert niets. Thuiswonende cliënten met een laag zzp gaan bij afloop van hun indicatie over naar de Wmo en de Zvw.

Ondersteuning voor gemeenten bij Innovatie Jeugdbescherming

Innovatie jeugdbescherming. Onder die naam start de VNG, met subsidie van het ministerie van VenJ, een ondersteuningsproject voor gemeenten. Een team van drie deskundigen is beschikbaar om met gemeenten in regionaal verband te inventariseren welke wensen er leven en welke ondersteuning daarbij past.

Deze week in VNG Magazine: Vrijwilligers bieden wijkzorg voor ouderen

Amsterdam Oost kent sinds kort, op initiatief van bewoners, zorg in de buurt door getrainde verzorgsters.

Nieuwe rapportage politiecijfers beschikbaar

Voor een effectief lokaal veiligheidsbeleid heeft u betrouwbare en actuele informatie nodig. Vanaf 1 maart kunt u via het VNG-INP-model op elk gewenst moment rapportages met actuele politiecijfers opvragen tot op wijk-, buurt- en straatniveau.

Aanleveren gegevens eigen bijdragen Wmo: toelichting

Ten behoeve van de facturering van de eigen bijdragen leveren gemeenten (en aanbieders) zorg- en cliëntgegevens aan bij het CAK. Voor de eerste keer moeten ook gegevens over overgangscliënten worden aangeleverd. Hoe moet u daarbij te werk gaan?

Aandacht voor preventieve aanpak radicalisering

De repressieve aanpak van radicalisering krijgt veel aandacht in de politiek en het publieke debat. Dat is begrijpelijk, maar een preventieve aanpak is een voorwaarde om ook op langere termijn de voedingsbodem voor radicalisering weg te nemen. Gemeenten vervullen daarin een belangrijke rol.

Hulp nodig?

Bel het OndersteuningsTeam Decentralisaties (OTD)
070- 373 83 98 of mail: otd@vng.nl