VNG Homepage

Utrechtse burgemeester Jan van Zanen kandidaat voor voorzitterschap VNG

Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, is door de adviescommissie governance van de VNG voorgedragen als kandidaat-voorzitter van de VNG. De leden van de VNG kunnen tot 13 mei tegenkandidaten voor het voorzitterschap aandragen. Tijdens het congres van de VNG, op 3 juni, kiezen de leden de nieuwe voorzitter.

Gemeenten werken actief mee aan herstelacties pgb

Gemeenten zijn hard aan de slag met hun bijdrage aan de herstelacties voor het pgb-trekkingsrecht. In de afgelopen weken is door alle gemeenten gehoor gegeven aan het verzoek tot het controleren en corrigeren van gegevens in het trekkingsrechtsysteem.

Nader voorlopige budgetten 2015 Participatiewet nu al bekend

Het ministerie van SZW heeft op 24 april 2015 de nader voorlopige budgetten voor 2015 voor de gebundelde uitkering Participatiewet bekendgemaakt. Het voorlopige budget 2015 van € 5.512,0 miljoen is als nader voorlopig budget 2015 opwaarts bijgesteld naar € 5.557,2 miljoen.

VNG biedt zorgpetitie aan bij Tweede Kamer

Gemeenten willen dat zij in het belang van hun inwoners met de nieuwe zorgstelsels Wmo 2015 en Jeugdwet de kans krijgen te realiseren wat beoogd is. Dat kan niet als zij vier maanden na de start worden gedwarsboomd met een extra korting en een dreiging tot jaarlijkse bijstelling van het budget. 

VNG standpunt over financiële punten in Jeugdwet

Het kabinet heeft een positief eerste beeld van de decentralisatie jeugd naar buiten gebracht. De VNG deelt die analyse. Aan deze prille transitie zitten echter wel financiële randvoorwaarden gekoppeld, die van doorslaggevend belang voor het welslagen zijn.

Dreigende kortingen Wmo & Jeugdhulp: VNG-brief aan kabinet

Het ministerie van VWS lijkt geld in mindering te willen brengen op het gemeentelijk macrobudget voor Jeugd en Wmo. Aanleiding: cijfers over het AWBZ-gebruik in 2014. De VNG verzet zich tegen deze nieuwe bezuinigingen.

Bezwaren tegen kabinetsbrief over uitgeprocedeerde asielzoekers

De VNG heeft grote bezwaren tegen de kabinetsbrief naar aanleiding van de de resolutie van het Comité van Ministers, over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De VNG vindt dat een gesprek met het kabinet hierover hard nodig is en dat het kabinet dit gesprek eerder had moeten aangaan.

Wet Taaleis en AMvB Taaltoets treedt 1 januari 2016 in werking

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft gehoor gegeven aan het dringende verzoek van de VNG om gemeenten voldoende tijd te geven voor invoering van de Wet Taaleis in de Participatiewet en de AMvB Taaltoets. De datum van inwerkingtreding is nu verschoven naar 1 januari 2016.

Meer info over de verenigingsstrategie