VNG Homepage

Vlaggen halfstok op dag van nationale rouw

Vandaag is een dag van nationale rouw. De eerste slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne komen aan in Nederland. In verband met deze dag is een bijzondere vlaginstructie ingesteld.

Nieuwe modelverordening huisvestingswet

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe huisvestingswet in werking (met de titel Huisvestingswet 2014). Dat betekent dat alle bestaande huisvestingsverordeningen per juli 2015 komen te vervallen. In de nieuwe wet zit een aantal belangrijke wijzigingen. Wij hebben de modelverordening huisvestingswet hierop aangepast.

Gemeenten bezorgd over invoering pgb-trekkingsrecht

De komst van de Jeugdwet en de Wmo 2015 gaat gepaard met de introductie van het trekkingsrecht voor het persoonsgebonden budget (pgb). Het invoeringstraject baart gemeenten grote zorgen. Dit hebben de VNG, G4 en G32 aangekaart bij staatssecretaris Van Rijn (VWS).

Oproep ledenraadpleging goedkeuring Cao gemeenten

Zoals bekend hebben de VNG en de vakorganisaties 15 juli 2014 een principeakkoord voor een nieuwe Cao gemeenten gesloten. Wij leggen het principeakkoord nu ter goedkeuring voor aan de leden. Reageren kan tot uiterlijk dinsdag 9 september.

Nieuwe modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

De VNG heeft een nieuwe modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden. Deze verordening is een gevolg van de wijzigingen in de rechtspositiebesluiten per 1 juli 2014.

Cao gemeenten: meer werk, minder regels, meer keuzevrijheid

Vandaag, 15 juli 2014, hebben de VNG en de bonden een principeakkoord gesloten voor een nieuwe Cao gemeenten. De cao geldt voor ongeveer 165.000 gemeenteambtenaren en gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2013 en loopt tot 1 januari 2016.

Vennootschapsbelastingplicht niet voor overheidstaken

De VNG vindt dat de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten niet tot vennootschapsbelastingplicht moet leiden. Ook als de ene gemeente via een dienstverleningsovereenkomst een wettelijke taak voor de andere gemeente uitvoert, moet de belastingvrijstelling voor samenwerking gelden. 

In VNG Magazine: Nieuwe locaties voor asielzoekers gezocht

Het aantal asielzoekers is sterk gestegen. Aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de taak hen onder te brengen. Het COA werkt daarbij naar tevredenheid van bestuursvoorzitter Jan-Kees Goet samen met gemeenten.

OTD: snel hulp bij decentralisaties!