VNG Homepage

Begroting 2015 is opmaat naar nieuwe verhouding Rijk-gemeenten

Het gemeentefonds wordt anderhalf keer zo groot als nu; er komt bijna € 8 miljard bij voor nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. De Miljoenennota 2015 laat in heldere cijfers zien dat we aan de vooravond staan van een omvangrijke decentralisatie van taken van het Rijk en provincies naar gemeenten.

Rijk wil afvaldumpers, wildplassers en foutparkeerders opnieuw vrij spel geven

Vanaf volgend jaar kunnen inwoners meer overlast ervaren van verloederende buurten. De oorzaak? Het Rijk wil stoppen met de vergoeding die gemeenten krijgen voor de aanpak van overlast, verloedering en asociaal parkeergedrag.

Gemeenten akkoord met vergoeding kunststofafval

De gemeenten hebben ingestemd met de vergoeding voor kunststofafval. In 2015 krijgen gemeenten voor het inzamelen en sorteren 817 euro per ton, mits het afgeleverde materiaal aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. De vergoeding neemt in de loop van de tijd per jaar af.

Rekenmodel berekent uw personeelsformatie voor jeugd

Veel gemeenten vragen zich af hoeveel formatie binnen hun organisatie nodig is om de nieuwe jeugdtaken uit te voeren. Denk aan taken als beleidsontwikkeling, inkoop, contractmanagement en toegang. Het OTD publiceerde zojuist een handig rekenmodel ‘Formatie nieuwe jeugdtaken’.

Met elkaar en met collega’s in het land aan de slag

Kennismaken met elkaar en met de VNG. Dat deden ruim 200 nieuwe bestuurs- en commissieleden  donderdag 11 september bij de startbijeenkomst, georganiseerd door de VNG. Ook begonnen die dag de eerste vergaderingen in de nieuwe samenstellingen.

Sociaal deelfonds komt te vervallen

Het sociaal deelfonds binnen het gemeentefonds komt te vervallen. Minister Plasterk trekt het wetsvoorstel in. Dat liet hij de Tweede Kamer 11 september weten.

Deze week in VNG Magazine

In nummer 17 van het VNG Magazine staan onder meer artikelen over het eeuwfeest van de BNG, de aanbevelingen van de commissie-Wolfsen en integrale kindcentra in Leeuwarden.

Commissie-Wolfsen: ‘Maak provincies verantwoordelijk voor BRZO-taken’

Provincies moeten het bevoegd gezag worden voor alle bedrijven met een risico op zware ongevallen, de zogenaamde BRZO-bedrijven. Alles in één hand schept duidelijkheid.

OTD: snel hulp bij decentralisaties!