VNG Homepage

Rfv en Rekenkamer: lokaal belastinggebied uitbreiden

Met de decentralisaties is er een vergaande onevenwichtigheid ontstaan bij de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de inkomsten en uitgaven. Het is daarom van belang dat gemeenten kunnen beschikken over een mix van eigen belastingen.

Wat houdt de bed-bad-broodregeling precies in?

De VNG heeft een factsheet gemaakt met alle info die (centrum)gemeenten nodig hebben voor de uitvoering van de zogenaamde bed-bad-broodregeling.

Duurzame aanpak radicalisering vraagt om moreel gezag

Legitimiteit, geloofwaardigheid en moreel gezag, optreden als één overheid, staan voor een inclusieve en open samenleving. Dat zouden de uitgangspunten moeten zijn voor een duurzame aanpak van radicalisering.

Gemeenten moeten technologie niet vrezen, maar omarmen

De technologie ontwikkelt zich razendsnel, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Die veranderingen bieden uitgelezen kansen om de participatiesamenleving vorm te geven. Als gemeenten tenminste op tijd aanhaken. 

Gemeenten terughoudend met lokale lasten ondanks rijksbezuinigingen

Gemeenten blijven terughoudend bij het heffen van lokale belastingen. De lokale woonlasten (ozb, reinigingsheffing en rioolheffing) zijn gemiddeld met 1,7% gestegen. Dat komt neer op ongeveer € 12 per huishouden in een heel jaar.

Gemeenten, investeer in neerzetten werkproces doelgroep banenafspraak

De afgelopen weken kwamen er signalen dat het aantal indicaties banenafspraak beperkt is. Er is ook discussie over de criteria die worden gehanteerd om te bepalen of mensen behoren tot de doelgroep. Vandaag hebben VNG, Divosa, Cedris, UWV en SZW aan tafel gezeten om samen te kijken naar de ontwikkelingen.

VNG Bestuurdersapp uitgebreid met nieuwe rubriek

De VNG Bestuurdersapp is uitgebreid met een nieuwe rubriek: Algemeen. Onder deze rubriek komen de peilingen en discussies over De Gemeente 2020 en over het thema van de VNG-Bestuurdersdag van maandag 30 maart a.s., namelijk Regionale economische groei.

Terugblik VNG-cie. College voor Arbeidszaken 12 maart

In de vergadering van het College voor Arbeidszaken (CvA) van 12 maart is uitgebreid stil gestaan bij het thema 'Garantiebanen'. Daarnaast was er aandacht voor het beleidsplan van het CvA. Ook is een eerste verkenning gedaan van het SER advies over de wettelijke wijzigingen rond werkloosheid.