VNG Homepage

Oproep ledenraadpleging goedkeuring Cao gemeenten

Zoals bekend hebben de VNG en de vakorganisaties 15 juli 2014 een principeakkoord voor een nieuwe Cao gemeenten gesloten. Wij leggen het principeakkoord nu ter goedkeuring voor aan de leden. Reageren kan tot uiterlijk dinsdag 9 september.

Gemeenten bezorgd over invoering pgb-trekkingsrecht

De komst van de Jeugdwet en de Wmo 2015 gaat gepaard met de introductie van het trekkingsrecht voor het persoonsgebonden budget (pgb). Het invoeringstraject baart gemeenten grote zorgen. Dit hebben de VNG, G4 en G32 aangekaart bij staatssecretaris Van Rijn (VWS).

Nieuwe modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

De VNG heeft een nieuwe modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden. Deze verordening is een gevolg van de wijzigingen in de rechtspositiebesluiten per 1 juli 2014.

Cao gemeenten: meer werk, minder regels, meer keuzevrijheid

Vandaag, 15 juli 2014, hebben de VNG en de bonden een principeakkoord gesloten voor een nieuwe Cao gemeenten. De cao geldt voor ongeveer 165.000 gemeenteambtenaren en gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2013 en loopt tot 1 januari 2016.

Vennootschapsbelastingplicht niet voor overheidstaken

De VNG vindt dat de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten niet tot vennootschapsbelastingplicht moet leiden. Ook als de ene gemeente via een dienstverleningsovereenkomst een wettelijke taak voor de andere gemeente uitvoert, moet de belastingvrijstelling voor samenwerking gelden. 

In VNG Magazine: Nieuwe locaties voor asielzoekers gezocht

Het aantal asielzoekers is sterk gestegen. Aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de taak hen onder te brengen. Het COA werkt daarbij naar tevredenheid van bestuursvoorzitter Jan-Kees Goet samen met gemeenten.

Lokale plannen uitvoering Energieakkoord in kaart gebracht

De VNG ontving vanuit 29 samenwerkingsverbanden inzendingen voor de aanvraag van ondersteuningsbudget voor de uitvoering van het Energieakkoord. Hoe de samenstelling er uitziet en wat de samenwerkingsverbanden willen doen is inzichtelijk via een kaart op onze site.

‘Veilig Thuis’ nieuw meldpunt huiselijk geweld & kindermishandeling

Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) gaan per 1 januari 2015 samen. De naam van het gecombineerde meldpunt wordt 'Veilig Thuis'. Door de fusie worden de aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak van kindermishandeling geïntegreerd.

OTD: snel hulp bij decentralisaties!