VNG Homepage

Let op

De VNG is Koningsdag (maandag 27 april) gesloten. Dinsdag 28 april zijn wij weer bereikbaar.

Utrechtse burgemeester Jan van Zanen kandidaat voor voorzitterschap VNG

Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, is door de adviescommissie governance van de VNG voorgedragen als kandidaat-voorzitter van de VNG. De leden van de VNG kunnen tot 13 mei tegenkandidaten voor het voorzitterschap aandragen. Tijdens het congres van de VNG, op 3 juni, kiezen de leden de nieuwe voorzitter.

Dreigende kortingen Wmo & Jeugdhulp: VNG-brief aan kabinet

Het ministerie van VWS lijkt geld in mindering te willen brengen op het gemeentelijk macrobudget voor Jeugd en Wmo. Aanleiding: cijfers over het AWBZ-gebruik in 2014. De VNG verzet zich tegen deze nieuwe bezuinigingen.

Bezwaren tegen kabinetsbrief over uitgeprocedeerde asielzoekers

De VNG heeft grote bezwaren tegen de kabinetsbrief naar aanleiding van de de resolutie van het Comité van Ministers, over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De VNG vindt dat een gesprek met het kabinet hierover hard nodig is en dat het kabinet dit gesprek eerder had moeten aangaan.

Wet Taaleis en AMvB Taaltoets treedt 1 januari 2016 in werking

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft gehoor gegeven aan het dringende verzoek van de VNG om gemeenten voldoende tijd te geven voor invoering van de Wet Taaleis in de Participatiewet en de AMvB Taaltoets. De datum van inwerkingtreding is nu verschoven naar 1 januari 2016.

De Gemeente 2020: Limburg wil ‘ontgrenzen’

Makkelijker samenwerken met België en Duitsland, burgerinitiatieven, schaalgrootte en informatievoorziening. Over deze thema’s discussieerden wethouders, gemeentesecretarissen, burgemeesters en raadsleden op 21 april in Roermond.

Voorkom risico's met rechtmatigheid Wmo & Jeugdwet

Is de rechtmatigheid van de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet bij u op orde? Bij de beoordeling van de jaarrekening doet de accountant daar een formele uitspraak over. Met de Modeloplegger Rechtmatigheidsvereisten kunnen gemeenten de rechtmatigheidseisen verduidelijken.

De Gemeente 2020: Zuid-Holland wil ‘logisch’ samenwerken

Samenwerking tussen gemeenten moet vanuit de inhoud. Je zoekt logische partners per vraagstuk. Wel oppassen dat de gemeenteraden betrokken blijven: die willen niet alleen de grote lijn, maar ook de interessante details.

Veel meer administratieve lasten voor gemeenten door Vbp?

De Eerste Kamer komt 21 april met een nader voorlopig verslag over het voorstel van Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen naar aanleiding van de memorie van antwoord (MvA). Wij hebben daarom de Eerste Kamer een brief gestuurd met een aantal aandachtspunten.

Meer info over de verenigingsstrategie