Strategisch Beraad Veiligheid (SBV)

Wat is het SBV?

Het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) is het enige bestuurlijke overleg over veiligheid tussen rijk en gemeenten.

Het overleg vindt drie tot vijf keer per jaar plaats. Twee weken van tevoren is er een ambtelijk voorbereidend overleg.

De onderwerpen die worden geagendeerd gaan over veiligheid in de brede zin: zowel fysieke als sociale veiligheid. De onderwerpen moeten bestuurlijk en strategisch van aard zijn. Het uitgangspunt is dat de agendering open is en dat verschillen in opvatting in het SBV worden uitgesproken.

Deelnemers

Bij de vergadering zijn Rijk en VNG met de volgende delegaties aanwezig:

 Rijk:

 • minister Veiligheid en Justitie
 • dg Rechtshandhaving en Rechtspleging
 • Directeur Veiligheid en Bestuur
 • standing invitation staatssecretaris Veiligheid en Justitie
 • standing invitation minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 VNG (spreekt namens alle gemeenten in Nederland):

 • voorzitter VNG (en ondersteuning) of vice-voorzitter VNG
 • voorzitter commissie Bestuur en Veiligheid
 • voorzitter directieraad VNG
 • Standing invitation voorzitter Veiligheidsberaad (en ondersteuning)
 •  Afhankelijk van de agenda worden relevante partijen aan de delegatie toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de G32.
 • Afdelingshoofd VNG BVI
 • Portefeuillehouder SBV

Vergaderdata, verslagen en berichten

 2013

 2012

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in een onderwerp dat u op de agenda ziet of hebt u vragen? U kunt altijd contact opnemen met de portefeuillehouder SBV, mr. M. Geuzinge, michiel.geuzinge@vng.nl.