Initiatiefwetten wijziging Wmo op agenda Eerste Kamer

'Haaks op de intentie van de Wmo'. Zo oordeelde de Raad voor
de financiële verhoudingen (Rfv) over het initiatiefvoorstel om van het gemeentelijk budget voor huishoudelijke hulp een specifieke uitkering te maken.

Daardoor wordt het budget geoormerkt, terwijl gemeenten juist door ontschotting integraal beleid kunnen voeren. Een specifieke uitkering brengt bovendien administratieve lastenverzwaring
en (dus) hogere kosten met zich mee.

Eerste Kamer
De Eerste Kamer bespreekt het voorstel (31.375A) op 6 maart.
Op de agenda staan ook de voorstellen 'Vaststelling van basistarieven' (31.347) en 'Beëindiging verplichting tot het aanbesteden' (31.353). (Zie onder Meer informatie.)

De bedoeling
De toelichting op het wetsvoorstel stelt: 'Door de bekostiging van de huishoudelijke verzorging via een doeluitkering te laten verlopen wil de indiener zorgen dat de gelden voor deze huishoudelijke verzorging ook echt voor deze verzorging gebruikt worden.'

De gevolgen
Als het voorstel wordt aangenomen, worden gemeenten volgens de VNG beperkt in hun mogelijkheden om cliënten te ondersteunen: via een integrale aanpak en volgens de beginselen van de Wmo.
De Rfv concludeert: 'Bekostiging via een specifieke uitkering beperkt de afwegingsmogelijkheden zonder dat dit bijdraagt aan het beoogde doel, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging.'

Resultaat telt
Volgends de Rfv zou de vraag moeten zijn '... of  de inzet van de beschikbare middelen leidt tot het maatschappelijk gewenste resultaat. Het zou niet moeten gaan om de discussie of gemeenten wel of geen geld overhouden aan de huishoudelijke verzorging, maar of de hulpbehoevenden de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben'.

Basistarieven
Ook het instellen van basistarieven leidt tot hogere kosten en meer bureaucratie. De Rfv zegt hierover: 'Het voorschrijven van basistarieven beperkt de mogelijkheden te sturen op prijs/kwaliteit'.

Meer informatie
Hieronder de initiatiefvoorstellen, het advies van de Rfv en eerdere berichten van de VNG en VNG Magazine over de wetsvoorstellen.

Zie ook
Het resultaat telt: