Deltaplan: 'Goede informatie mediaopvoeding belangrijk’

Het media-aanbod groeit explosief. Steeds jongere kinderen gebruiken media en dat doen ze vaak individueel en mobiel. Ouders én jeugdprofessionals worstelen met de vraag hoe ze kinderen bij hun mediagebruik kunnen begeleiden. Diverse organisaties namen het initiatief voor een 'Deltaplan Mediaopvoeding'. Op 11 april bespraken ze het plan met de VNG en de ministeries van OCW, VWS en VenJ.


Hoe stimuleer je de positieve effecten van media en wanneer moet je als ouder opletten en bijsturen? Het Nederlands Jeugdinstituut, Stichting Opvoeden.nl, Ouders Online, Mijn Kind Online en Mediawijzer vinden het belangrijk dat opvoeders toegang krijgen tot goede informatie en ondersteuning. 

Deltaplan

In het Deltaplan Mediaopvoeding pleiten de landelijke organisaties voor mediaopvoeding als structureel onderdeel van de preventieve opvoedingsondersteuning. Zij roepen alle beleidsmakers op om het deltaplan te ondersteunen.

Transitie Jeugdzorg

In de transitie van de jeugdzorg is weinig aandacht voor mediaopvoeding als essentieel onderdeel van preventieve en curatieve opvoedondersteuning. De decentralisatie biedt kansen om zowel ouders en opvoeders als het lokale veld om hen heen goed toe te rusten. Ook jeugdprofessionals die lokaal en dichtbij ouders werken zoeken gefundeerde handreikingen, trainingen en voorbeeldmateriaal

Meer informatie