VNG Homepage

Bekendmaking kandidaten bestuur en commissies

In juli zijn de 226 kandidaten voor het VNG-bestuur en commissies bekend gemaakt. Ze zijn tot waarnemers benoemd. Daarna is nog voorzien in enkele nagekomen vacatures.

Arbeidsmarktregio’s krijgen 35 miljoen euro voor invoering Participatiewet

Staatssecretaris Klijnsma van SZW stelt € 35 miljoen extra beschikbaar voor de invoering van de Participatiewet. Het geld is bedoeld voor de inrichting van de 35 regionale Werkbedrijven. De VNG is blij dat de staatssecretaris hiermee gehoor geeft aan de oproep van de VNG om extra geld beschikbaar te stellen voor de opstartfase.

Besluit 'Wlz-indiceerbaren': gevolgen voor gemeenten

Het kabinet besloot onlangs dat 14.000 AWBZ-cliënten gebruik kunnen maken van het Wlz-overgangsrecht. Tot voor kort zou de zorg voor 10.000 van deze cliënten worden bekostigd via de Wmo 2015, de Jeugdwet en/of de Zvw. Het besluit heeft dan ook grote gevolgen voor gemeenten.

Opmerkingen bij begroting ministerie van Infrastructuur en Milieu

Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). De VNG heeft op vier onderdelen opmerkingen over deze begroting, namelijk op de omgevingswet, de afvalstoffenbelasting, bodemsanering, en verkeer en vervoer.

Gezamenlijk position paper schaliegas VNG, UvW, IPO en Vewin

De Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor het planMER Schaliegas roept bij de VNG, het IPO, de UvW en het Vewin veel vragen op. We hebben deze op een rij gezet als inbreng voor een Schriftelijk Overleg van de Tweede Kamer over de notitie.

VNG wil overleg over vergoeding drankenkartons

De vergoeding voor het inzamelen en verwerken van drankenkartons is zonder gemeenten eenzijdig vastgesteld en is niet voldoende. De VNG vindt vergoeding van de daadwerkelijke kosten noodzakelijk en kan daarom haar achterban niet positief informeren.

Zorgcontinuïteit & financiële solidariteit hand in hand

Financiële solidariteit tussen gemeenten en Rijk: dat is de kern van de afspraak voor een soepele transitie van Jeugdhulp. Alleen dan kunnen gemeenten zorgcontinuïteit bieden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft met het Rijk en aanbieders afspraken gemaakt over de continuering van zorg voor essentiële functies van jeugdhulp.

Landelijke inkoop 'Wmo-hulplijn' via Sensoor

De Wmo 2015 geeft gemeenten de opdracht voor hun inwoners een hulplijn ('een telefonisch of elektronisch anoniem luisterend oor en advies') te regelen. Namens de gemeenten gunt de VNG de opdracht voor deze ‘anonieme hulp op afstand’ aan Sensoor.

OTD: snel hulp bij decentralisaties!